FIDE-PDC-FSHSH

Projekte të realizuar në kuadër të FIDE, të mbështetura nga Komisoni i Planifikimit dhe zhvillimit.

Raporti i Projektit 2020
Raport Final